Hyundai Elantra: XM SATELLITE RADIO(PA710S) - Audio system - Features of your vehicle - Hyundai Elantra HD 2006–2010 Owners ManualHyundai Elantra: XM SATELLITE RADIO(PA710S)

1. XM Selection Button

1. XM Selection Button
2. INFO Button
3. Automatic Channel Selection Button
4. SCAN Button
5. CATEGORY Search Button
6. Manual Channel Selection Knob
7. Preset Button

    RUNNING iPod® (PA760S)
    1. INFO Selection Button 2. TRACK Moving Button 3. RANDOM Playback Button 4. REPEAT Button 5. iPod Selection Button 6. CATEGORY Selection Button 7. SEARCH Knob & ENTER Button 8. Fast Sear ...

    XM SATELLITE RADIO(PA760S)
    1. XM Selection Button 2. INFO Button 3. Automatic Channel Selection Button 4. SCAN Button 5. CATEGORY Search Button 6. Manual Channel Selection Knob 7. Preset Button 1. XM Selection Button ...